Bạn đang ở trang: HomeLIÊN HỆ

Contact

Contact Details for this Web site

Tên Điện thoại Tỉnh Thành phố
FDI Head Office Tel : (84.28) 39977779 (30 Lines) Ho Chi Minh City
FDI Ha Noi Branch Office Tel: (84.24) 3795 8979 (5 Lines) Ha Noi City,
FDI Hai Phong Branch Office Tel: (84.225) 3727991 (05 lines) Hai Phong City,
FDI Da Nang Branch Office Tel: (84.236) 3827979 (05 Lines) Da Nang City

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam