Bạn đang ở trang: HomeLIÊN HỆ

Contact

Contact Details for this Web site

Tên Điện thoại Tỉnh Thành phố
FDI Head Office Tel : (84.28) 39977779 (30 Lines) Ho Chi Minh City
FDI Ha Noi Branch Office Tel: (84.24) 3795 8979 (5 Lines) Ha Noi City,
FDI Hai Phong Branch Office Tel: (84.225) 3727991 (05 lines) Hai Phong City,
FDI Da Nang Branch Office Tel: (84.236) 3827979 (05 Lines) Da Nang City

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam

thue2016
      Tax 2016
thue2015
      Tax 2015
thue2014
      Tax 2014
thue2013
       Tax 2013
thue2012
       Tax 2012