You are here: HomeNEWS & EVENTS
QUÀ SINH NHẬT

QUÀ SINH NHẬT

Tặng anh Nhuận Phật Minh - Trần Hữu Nghĩa

 

Vòng nhật nguyệt mấy lần qua trước ngõ

 Mái gia đình là nhịp thở thênh thang

 Bằng hữu đó ráng chiều nghiêng ly cạn

Với nghĩa tình an...

Has no content to show! Has no content to show!

Support

Skype Chat fdinetwork
Ms. Abbie Uyen
fdinetwork@fdivn.com
0903 150 729
Skype Chat fdicrs109
Ms. Lisa Sang
fdicrs@fdivn.com
0989 987 723
Skype Chat fdi_fdicrs10
Ms. Rosy Hoa
fdicrs10@fdivn.com
0914 66 99 58
Skype Chat hph_fdicrs
Mr. Tom Bac
hphfdicrs@fdivn.com
0903245243
Skype Chat hph_fdicrs03
Mrs. Teresa Hau
hphfdicrs03@fdivn.com
090 2049567
Skype Chat han_fdicrs07
Mrs. Maria Giang
hanfdicrs07@fdivn.com
0988 975 479

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam